top

Behandelingsovereenkomst

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar/therapeut is gehouden aan de VBAG en RBCZ beroepscode.

De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar/therapeut. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De behandelaar/therapeut zal vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:

– Huisarts
– Specialist
– Ouders
– Collega therapeuten
– Waarnemer
– Anderen

De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders vereist (indien ze beiden het ouderlijk gezag hebben). Hiervoor dient bij het eerste gesprek een behandelovereenkomst te worden ondertekend door beide ouders. Indien deze behandelovereenkomst alleen door één gezaghebbende ouder wordt ondertekend, draagt deze ouder zorg voor het informeren van de andere ouder over de behandeling/therapie en voor ondertekening van de behandelovereenkomst door de andere ouder. De ondertekenaar gaat ermee akkoord dat als de andere ouder bezwaar maakt tegen de behandeling hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Kosten behandeling

Vooraf dient cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling  (zie tarieven). De kosten van de therapie bedragen € 95,00 voor het eerste consult (1 1/2 tot 2 uur). Vervolgconsulten duren gemiddeld 1 tot 1 1/2 uur, het tarief bedraagt € 75,00 per uur. Het tarief voor telefonische en e-mail consulten langer dan 15 minuten bedraagt € 20,00 per kwartier. De kosten van de behandeling dienen aan het eind van het consult en na ontvangst van de declaratie contant te worden voldaan. De nota dient uiterlijk binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding verzekeraars

De meeste maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).

Zie erop toe dat uw behandelaar op haar declaraties altijd haar VBAG-licentienummer en de AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/ behandeling een vervolg zal krijgen. Een eerste consult duurt 2 uur en een vervolgconsult duurt gemiddeld 1 uur – 1 1/2 uur. U kunt altijd contact opnemen voor vragen. Telefonische of email-consulten die minder dan 15 minuten duren, worden niet in rekening gebracht. Als telefonische of emailconsulten langer duren, wordt het consult per kwartier in rekening gebracht.

Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via sms, whatsapp, e-mail of het contactformulier op deze website. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Afspraken

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch, door een bericht op de voicemail, via sms of per e-mail), anders wordt het volledige consult in rekening gebracht. Bij verhindering van de behandelaar/therapeut dient u eveneens tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Bijzondere bepalingen

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren, dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de behandelaar/therapeut is het advies om dit eerst te bespreken met uw behandelaar/therapeut. Als u er samen niet uitkomt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) of het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. De VBAG zal uw brief ongeopend doorzenden als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld. De therapeut is aangesloten bij de door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie Quassir. Indien uw klacht niet door VBAG en RBCZ kan worden opgelost, kunt u het geschil melden bij de Geschillencommissie Quassir. Hier zijn kosten aan verbonden.

Bescherming privacy en persoonsgegevens 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens voor alle landen van de Europese Unie. U kunt in onderstaande Privacy verklaring lezen hoe ik als uw behandelend therapeut met uw persoonsgegevens omga:

Privacy verklaring AVG

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Wees lief voor je lijf zodat je geest zich erin thuis voelt