Behandelingsovereenkomst

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De therapeut is gehouden aan de VBAG en RBCZ beroepscode.

De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de therapeut. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De therapeut zal vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:

– Huisarts
– Specialist
– Ouders
– Collega therapeuten
– Waarnemer
– Anderen

De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders vereist (indien ze beiden het ouderlijk gezag hebben). Hiervoor dient bij het eerste gesprek een behandelovereenkomst te worden ondertekend door beide ouders. Indien deze behandelovereenkomst alleen door één gezaghebbende ouder wordt ondertekend, draagt deze ouder zorg voor het informeren van de andere ouder over de behandeling/therapie en voor ondertekening van de behandelovereenkomst door de andere ouder. De ondertekenaar gaat ermee akkoord dat als de andere ouder bezwaar maakt tegen de behandeling hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Kosten behandeling

Vooraf dient cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling  (zie tarieven). De kosten van de therapie bedragen € 99,00 voor het eerste consult (1 1/2 tot 2 uur). Vervolgconsulten duren gemiddeld 1 tot 1 1/2 uur, het tarief bedraagt € 80,00 per uur. Voor kinderen tot 12 jaar kost het eerste consult € 85,00. Het tarief voor telefonische en e-mail consulten langer dan 10 minuten bedraagt € 20,00 per kwartier. De kosten van de behandeling dienen bij voorbaat aan het eind van het consult contant te worden voldaan. Na ontvangst van de nota dient deze uiterlijk binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de therapeut de wettelijke rente in rekening brengen of een incassobureau inschakelen.

Vergoeding verzekeraars

De meeste maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. U stuurt ontvangen nota’s altijd zelf naar de verzekeraar (bewaar een kopie voor uzelf).

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen. Een eerste consult duurt maximaal 2 uur en een vervolgconsult duurt gemiddeld 1 uur – 1 1/2 uur. U kunt altijd contact opnemen voor vragen. Als u een korte vraag heeft, wordt dit niet in rekening gebracht. Telefonische of email-consulten die langer dan 10 minuten duren, worden per kwartier in rekening gebracht.

Bereikbaarheid

De therapeut is telefonisch bereikbaar en via sms, whatsapp, e-mail of het contactformulier op deze website. Uw bericht wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

Afspraken

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch, door een bericht op de voicemail, via sms of per e-mail), anders wordt het volledige consult in rekening gebracht. Bij verhindering van de therapeut dient u eveneens tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Bijzondere bepalingen

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren, dient zij/hij dit aan de therapeut kenbaar te maken en kan de overeenkomst worden beëindigd.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut is het advies om dit eerst te bespreken met uw therapeut.  De therapeut is aangesloten bij de door het Ministerie van VWS erkende geschillencommissie Quasir. Als u er samen niet uitkomt, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Quasir. De klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris. Mocht u daarna toch nog steeds een geschil ervaren, kan de klacht worden voorgelegd aan de geschilleninstantie Zorggeschil. Hier zijn kosten aan verbonden.

Bescherming privacy en persoonsgegevens 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens voor alle landen van de Europese Unie. Klik op onderstaande link om te lezen hoe uw behandelend therapeut met uw persoonsgegevens omgaat:

Privacy verklaring AVG

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Wees lief voor je lijf zodat je geest zich erin thuis voelt